Organisatie

Ascert is een onafhankelijke beheerstichting. Onder toeziend oog van de Raad van Toezicht is het bestuur van Ascert verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Voor de schemawijzigingen stelt het bestuur het Centraal College van Deskundigen en werkkamers in. Daarnaast kent Ascert een onafhankelijke examencommissie en bezwarencommissie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van het bestuur. De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting zijn betrokken.

Bestuur & Directie

Ascert kent een eenhoofdig bestuur dat ondersteund wordt door twee directieleden. Het bestuur heeft de taak vanuit een onafhankelijke rol de doelstelling van de stichting te realiseren. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en legt aan de Raad verantwoording af voor het gevoerde beleid.

De werkzaamheden van de directieleden zijn verdeeld over twee aandachtsvelden: algemene zaken en financiën.

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Ten behoeve van de certificatie van personen en bedrijven is een Centraal College voor Deskundigen (CCvD) ingesteld. Dit CCvD adviseert het bestuur omtrent certificatieschema’s voor het werkveld asbest. Het advies van het CCvD wordt in werkkamers voorbereid en komt tot stand via vaste procedures en toetsingskaders.

Werkkamer Persoon

De Werkkamer Persoon bereidt de adviezen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) inhoudelijk en vaktechnisch voor. De werkkamer doet in het voortraject onderzoek naar de eisen die al dan niet gesteld moeten worden aan personen die zich bezig houden met asbestinventarisatie en -verwijdering of het houden van toezicht daarop. De werkkamer werkt aan de hand van vaste toetsingskaders en legt haar bevindingen voor aan het CCvD.

Werkkamer Proces

De Werkkamer Proces is ingesteld om de adviezen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) inhoudelijk en vaktechnisch voor te bereiden. De werkkamer doet in het voortraject onderzoek naar de eisen die al dan niet gesteld moeten worden aan bedrijven die zich bezig houden met asbestinventarisatie en -verwijdering. De werkkamer werkt aan de hand van vaste toetsingskaders en legt haar bevindingen voor aan het CCvD.

Examencommissie

De examencommissie maakt, beheert en analyseert de examens DAV1, DAV2, DTA, ADK, DIA en DAA. Dit doet zij o.a. door de inzet van inhoudelijk deskundige constructeurs en vaststellers en toetsdeskundigen.

Bezwarencommissie

Bij de onafhankelijke Bezwarencommissie kunnen Certificerende Instellingen (CI’s) om advies vragen over bezwaarschriften die zij hebben ontvangen van certificaathouders. De bezwarencommissie kan niet direct door derden worden benaderd voor advies.