Wie zijn wij?

Ascert is de beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest. De stichting voert in opdracht van certificerende instellingen taken uit. Daarnaast beheert Ascert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het risico-indelingsinstrument SMA-rt.

Werken met asbest brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Ascert draagt de zorg voor de ontwikkeling, de wijziging en het beheer van certificatieschema's ten behoeve van personen en bedrijven die met asbest werken.

Ascert bevordert een gezond en veilig werkklimaat door de vakbekwaamheid en de kennis van werknemers en zelfstandigen die in de asbestverwijdering werken, te stimuleren en te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen we de innovatie binnen de sector en de herbeoordeling van nieuwe en/of aangepaste methoden (her)beoordeeld door het Validatie en Innovatie Punt (VIP).

Ascert heeft een Centraal College voor Deskundigen (CCvD) ingesteld. Dit college adviseert op basis van de aanwezige kennis en deskundigheid over de certificatieschema’s en gewenste wijzigingen daarvan. Binnen Ascert waarborgen we het draagvlak binnen de sector door regelmatig overleg en afstemming met belanghebbende partijen, van opdrachtgevers tot opdrachtnemers, maar zorgen we ook voor een onafhankelijke besluitvorming die op basis van vooraf vastgestelde procedures en toetsingskaders plaatsvindt.

Ook onderhoudt Ascert het register van certificaten, waardoor iedereen kan zien of een persoon of bedrijf over een geldig certificaat beschikt.