Wie zijn wij?

Ascert is de beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest. Als schemabeheerder is Ascert verantwoordelijk voor het ontwerp, de wijziging en vaststelling en het beheer van de schema’s. Het is de verantwoordelijkheid van de schemabeheerder te zorgen voor voldoende draagvlak bij de belanghebbende partijen en aan te tonen wie geparticipeerd heeft bij de totstandkoming ervan.

Daarnaast beheert Ascert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het risico-indelingsinstrument SMA-rt.

Werken met asbest brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Ascert bevordert een gezond en veilig werkklimaat door de vakbekwaamheid en de kennis van werknemers en zelfstandigen die in de asbestverwijdering werken, te stimuleren en te ontwikkelen.

Ascert heeft een Centraal College voor Deskundigen (CCvD) ingesteld. Dit college adviseert op basis van de aanwezige kennis en deskundigheid over de certificatieschema’s en gewenste wijzigingen daarvan. Binnen Ascert waarborgen we het draagvlak binnen de sector door regelmatig overleg en afstemming met belanghebbende partijen, van opdrachtgevers tot opdrachtnemers, maar zorgen we ook voor een onafhankelijke besluitvorming die op basis van vooraf vastgestelde procedures en toetsingskaders plaatsvindt.

Ook onderhoudt Ascert het register van certificaten, waardoor iedereen kan zien of een persoon of bedrijf over een geldig certificaat beschikt.