Onze missie

Ascert bevordert vanuit een onafhankelijke rol dat in de gehele procesketen op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze asbest wordt verwijderd. Ascert richt zich op personen en organisaties die bedrijfsmatig een rol vervullen binnen de keten van asbestverwijdering.

Onze visie

We sturen niet op basis van emoties, maar op grond van onderbouwde risico’s. We werken vanuit feitelijke gegevens en heldere structuren en processen. Onze missie baseren we op een aantal pijlers. Vanuit deze pijlers bepalen we wat we wel en niet doen en waarom we bepaalde keuzes wel of niet maken.

De vijf pijlers zijn:

  1. Onafhankelijkheid

Onze werkwijze kenmerkt zich door:

  • Draagvlak creëren door middel van consultatie;
  • Besluiten op basis van vaste procedures en toetsingskaders;
  • Besluiten vanuit een onafhankelijke/zelfstandige positie;
  1. Regelgeving

De wijze van veilig en maatschappelijk verantwoord asbest verwijderen, is verankerd in regelgeving. Deze regels zijn geen doel op zich, maar ze zijn er om de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen. We kijken naar het doel en de doelmatigheid van regels en stimuleren dat regelgeving op basis van werkelijke risico’s wordt ingericht.

  1. Vakmanschap

Veilig werken met asbest vraagt om kennis en het beheersen van specifieke vaardigheden en dus om deskundige bedrijven en medewerkers. Voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers is het van belang dat bedrijven en hun werknemers weten wat de risico’s van hun werk zijn en hoe zij met deze risico’s moeten omgaan. Ascert staat voor de borging van gekwalificeerde opleidingen en examens en van certificering van bedrijven en personen.

  1. Innovatie en onderzoek

Vernieuwing en (her)beoordeling van technieken en methodes zijn van groot belang. Vanuit onze missie ondersteunen we het onderzoek naar innovatieve werkmethoden. Daar waar onvoldoende kennis en/of inzicht bestaat, zetten we ons in om die te verkrijgen.

  1. Communicatie

Een eigentijdse invulling van communicatie draagt bij aan de herkenbaarheid van onze missie en het draagvlak daarvoor.