Duidelijkheid over nieuwe NEN norm en het certificatieschema

22-09-2020

Door NEN is recent de nieuwe NEN2990 norm gepubliceerd. Echter, in het schema wordt nog verwezen naar de vorige versie van de norm. Hoe dient hier mee te worden omgegaan?

Er is overleg geweest met SZW, NEN en de RvA (Raad voor Accreditatie). Uitkomst is dat momenteel nog de vorige versie van de norm gehanteerd moet worden. Zodra het nieuwe schema inwerking treedt zal dit pas de nieuwe versie van de norm worden.

De RvA heeft inmiddels onderstaande aan de geaccrediteerde laboratoria laten weten:

Geachte relatie,

Op 01-08-2020 is de door het NEN de nieuwe NEN 2990:2020, Lucht - Eindbeoordeling na asbestverwijdering gepubliceerd. De wetgeving/certificatieschema’s zijn hier echter nog niet op aangepast.

Tot het moment dat de wetgeving hierop aangepast zal worden zullen de Eindcontroles dus nog volgens de vorige versie (=2012) moeten worden uitgevoerd. Ook de beoordelingen van de RvA zullen daarom nog momenteel tegen deze versie worden uitgevoerd.

De RvA zal daarom voor de instellingen die in hun scope van accreditatie refereren naar deze norm het versienummer (=2012) van de reeds vervallen norm gaan opnemen. De hierop aangepaste scopes zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd en naar u opgestuurd worden.

Van u wordt verwacht dat per ommegaande in uw rapportages ook dit versienummer bij deze norm vermeld wordt. Tevens wordt van u verwacht dat voorbereidingen getroffen worden om, zodra de wetgeving hierop aangepast is, uw inspecties en/of testen conform de eisen van de nieuwe versie uit te kunnen voeren. De RvA zal zodra de wetgeving hierop aangepast is de scopes hierop aanpassen en vanaf dat moment gaan beoordelen tegen de nieuwe versie.

p.s. Voor meer inhoudelijke informatie over de wijzigingen in de 2020 versie ten opzichte van de 2012 versie organiseert op 3 november het NEN een Webinar over de NEN 2990. Tijdens dit Webinair komen de belangrijkste veranderingen aan de orde en kunnen er ook vragen gesteld worden. Ook Fenelab is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de NEN 2990 en kan haar leden informeren over de belangrijkste veranderingen.

Terug naar het nieuwsoverzicht