Accreditatie schema's

19-05-2020

De Raad voor de Accreditatie (RvA) voert een beoordeling uit op het proces- en het persoonsschema. Dit accreditatieproces is nog niet afgerond. De huidige aanwijzigingen blijven daarom vooralsnog van kracht en partijen hebben tot uiterlijk eind 2021 de tijd om het accreditatieproces af te wikkelen.

Tijdslijn

Verlenen uitstel

 

Aangezien het accreditatieproces niet tijdig afgerond kon worden heeft het ministerie uitstel verleend. De huidige aanwijzingen van de CI's blijven van kracht. De RvA en CI's hebben tot uiterlijk eind 2021 de tijd gekregen om het accreditatieproces af te ronden.

CKIs dienen formeel geaccrediteerd te zijn door de RvA

Schema akkoord bevonden

  De RvA heeft het persoonssschema (DAV/DTA) goedgekeurd. Per 1 april is het schema gepubliceerd in de Staatscourant. De CI's kunnen nu dit schema hanteren voor het aanvragen van hun accreditatie.

Beoordeling persoonsschema

  Een eerdere beoordeling van het persoonsschema heeft nog een 15-tal opmerkingen opgeleverd waarbij het schema nog niet voldoet aan de accreditatienorm. Deze punten worden momenteel verwerkt en een aangepast schema en bijbehorende stukken zal medio oktober opnieuw worden aangeboden voor beoordeling. CI's Persoon kunnen pas geaccrediteerd worden als ten minste het persoonsschema aan de norm voldoet.

Aanbieden schema's SZW

  Datum waarop de schema's aangeboden dienen te worden aan SZW.

Vaststellen schema's door CCvD

  Het persoonsschema en processchema zijn door het CCvD vastgesteld. Het processchema is ingediend bij SZW. De publicatie wordt voorbereid. Wanneer publicatie plaatsvindt is momenteel nog niet duidelijk. De RvA heeft op een eerdere versie een beoordeling uitgevoerd en dat schema is akkoord bevonden en voldoet daarmee aan de accreditatienorm. De CI Proces zullen op dit schema zijn accreditatie gaan aanvragen. Het persoonsschema is eveneens beoordeeld door de RvA, maar is nog niet akkoord bevinden. Recent is een functie-taak analyse toegevoegd. Het persoonsschema zal eind juni 2018 opnieuw worden aangeboden aan SZW en zal dan beoordeeld worden door de RvA. Ook voor dit schema is nog niet duidelijk wanneer publicatie zal plaatsvinden.

Verwerken opmerkingen RvA

  De opmerkingen die door de RvA zijn gemaakt worden zowel in het processchema als het persoonsschema verwerkt. Deze zullen in de Werkkamers worden behandeld en vervolgens aangebonden aan het CCvD.

1e beoordeling RvA

  Op 19 mei 2017 zijn de beide certificatieschema’s via SZW aan de RvA aangeboden. In 2016 had op beide schema’s al een voorbeoordeling plaatsgevonden. De destijds geconstateerde afwijkingen zijn voorzien van corrigerende maatregelen en de “eigen beoordeling en evaluatie” door het CCvD is meegezonden. Op 3 augustus en 17 augustus zijn de rapportages van de RvA opgesteld, welke op 21 augustus bij de RvA zijn besproken.
Terug naar het nieuwsoverzicht