Aanvraag schemawijziging

Hoe een schemawijziging aanvragen?

Voor een schemawijziging wordt een vaste procedure doorlopen. U kunt een verzoek indienen door onderstaand formulier zo zorgvuldig mogelijk in te vullen en alle vragen te beantwoorden. U kunt het formulier ook aanvragen bij het secretariaat van Ascert. Om voor behandeling in het eerstvolgende CCvD in aanmerking te komen, dient de aanvraag tenminste drie weken voor de vergadering bij de secretaris binnen te zijn. De vergaderdata van het CCvD staan hier

Hoe lang duurt het?

Een verzoek tot schemawijziging volgt eerst de interne procedure binnen Ascert. Een verzoek om wijziging van een wettelijk schema gaat daarna nog naar het Ministerie van SZW. Onderstaand leggen we de verschillende fasen uit.

De behandeling door Ascert neemt vier tot zes maanden in beslag. Als de wijzigingen een niet-wettelijk schema betreft (zoals van de DIA of ADK), dan bepaalt het CCVD de ingangsdatum. Gaat het om een wettelijk schema, dan volgt er nog een heel proces bij SZW en gaan de wijzigingen pas veel later in.

Fases schemawijziging

De behandeling van een aanvraag kent meerdere fases. Nadat het volledige proces is doorlopen, worden verschillende aanvragen gebundeld en wordt een verzoek tot schemawijziging bij het Ministerie van SZW ingediend. De fases zijn:

 1. De aanvraag
  De aanvrager vult onderstaand formulier met zijn verzoek om schemawijziging in. De aanvrager motiveert zijn verzoek zo uitvoerig mogelijk. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld.
 2. De behandeling van de aanvraag in het CCvD
  Het CCvD bespreekt de aanvraag en beoordeelt of deze volledig is. Desgewenst past het CCvD de aanvraag aan. Het CCvD formuleert de opdracht aan de Werkkamer en stelt eventueel aanvullende vragen.
 3. De uitwerking van de bevindingen door de Werkkamer
  De Werkkamer werkt aan de hand van de vaste toetsingskaders de opdracht uit en beantwoordt de vragen van het CCvD. De bevindingen van de Werkkamer worden schriftelijk vastgelegd.
 4. Het advies van het CCvD aan het bestuur van Ascert
  Het CCvD beoordeelt de bevindingen van de Werkkamer en besluit of er advies wordt uitgebracht over de voorgestelde schemawijziging, of de wijziging ongewijzigd wordt overgenomen of dat dit in aangepaste vorm gebeurt. Het advies van het CCvD wordt door de secretaris teruggekoppeld aan de werkkamer.
 5. De behandeling van het advies van het CCvD door het bestuur van Ascert
  Het bestuur van Ascert toetst of binnen het CCvD en de Werkkamer de afgesproken procedures zijn gevolgd. Als het verzoek om schemawijziging aan alle voorwaarden voldoet, stelt het bestuur de wijziging vast. Een niet-wettelijk schema gaat daarna zo snel mogelijk in (op de datum die door het CCvD is vastgesteld).
 6. De behandeling van het advies van het CCvD door SZW                 Wanneer het een wettelijk schema betreft, wordt een verzoek ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het schema aan te passen. In principe gebeurt dit elk jaar op 1 januari voor alle wijzigingen van dat jaar ervoor. De behandeling bij het Ministerie neemt ongeveer 9 maanden in beslag. Voordat het schema wordt goedgekeurd, wordt het juridisch getoetst, wordt gekeken of de regelgeving uitvoerbaar en handhaafbaar is en beoordeelt de Raad van Accreditatie of aan alle normen is voldaan. Als dit proces is afgerond, vindt publicatie plaats in de Staatscourant. Gestreefd wordt om de ingangsdatum van het nieuwe wettelijke schema te laten vallen op 1 janauri (maar dan is het dus een jaar later).
Korte omschrijving van het voorstel
De aanvraag betreft
A4 Leg in eigen woorden uit wat de aanleiding is voor het verzoek. Geef aan welk probleem er mee wordt opgelost, of welke verbetering ermee wordt bereikt.
Geef aan hoe groot de omvang van het probleem is. Licht ook in eigen woorden toe hoe vaak het probleem zich voordoet (dus bijvoorbeeld altijd, in de helft van de gevallen etc.)
Toelichting:
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk de voorgestelde wijziging.
Welke impact verwacht u van het voorstel ten aanzien van de toetsingskaders?
Ik ga akkoord met het privacy statement.