Aanvraag schemawijziging

Hoe een schemawijziging aanvragen?

Voor een schemawijziging wordt een vaste procedure doorlopen. Een aanvrager dient een verzoek in door onderstaand formulier zo zorgvuldig mogelijk in te vullen en alle vragen te beantwoorden. U kunt het formulier ook aanvragen bij het secretariaat van Ascert. 

Hoe lang duurt het?

Om voor behandeling in het eerstvolgende CCvD in aanmerking te komen, dient de aanvraag tenminste drie weken voor de vergadering bij de secretaris binnen te zijn. De vergaderdata van het CCvD staan hier
Als de aanvraag drie weken voor de vergadering bij de secretaris is ingediend, neemt de behandeling van schemawijziging minimaal een periode van vier maanden in beslag. Ascert streeft ernaar een aanvraag altijd binnen een periode van maximaal zes maanden af te wikkelen. Over het verloop van het proces wordt de aanvrager door Ascert tussentijds op de hoogte gehouden.

 

Vijf fases schemawijziging

De behandeling van een aanvraag kent vijf fases. Nadat het volledige proces is doorlopen, worden verschillende aanvragen gebundeld en wordt een verzoek tot schemawijziging bij het Ministerie van SZW ingediend. De vijf fases zijn:

 1. De aanvraag
  De aanvrager vult onderstaand formulier met zijn verzoek om schemawijziging in. De aanvrager motiveert zijn verzoek zo uitvoerig mogelijk. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld.
 2. De behandeling van de aanvraag in het CCvD
  Het CCvD bespreekt de aanvraag en beoordeelt of deze volledig is. Desgewenst past het CCvD de aanvraag aan. Het CCvD formuleert de opdracht aan de Werkkamer en stelt eventueel aanvullende vragen.
 3. De uitwerking van de bevindingen door de Werkkamer
  De Werkkamer werkt aan de hand van de vaste toetsingskaders de opdracht uit en beantwoordt de vragen van het CCvD. De bevindingen van de Werkkamer worden schriftelijk vastgelegd.
 4. Het advies van het CCvD aan het bestuur van Ascert
  Het CCvD beoordeelt de bevindingen van de Werkkamer en besluit of er advies wordt uitgebracht over de voorgestelde schemawijziging, of de wijziging ongewijzigd wordt overgenomen of dat dit in aangepaste vorm gebeurt. Het advies van het CCvD wordt door de secretaris teruggekoppeld aan de werkkamer.
 5. De behandeling van het advies van het CCvD door het bestuur van Ascert
  Het bestuur van Ascert toetst of binnen het CCvD en de Werkkamer de afgesproken procedures zijn gevolgd. Als het verzoek om schemawijziging aan alle voorwaarden voldoet, legt het bestuur het advies van het CCvD ter beoordeling voor aan de CI's, waarna na hun goedkeuring een verzoek tot schemawijziging wordt ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Ministerie neemt vervolgens een besluit hierover.
Korte omschrijving van het voorstel
De aanvraag betreft
A4 Leg in eigen woorden uit wat de aanleiding is voor het verzoek. Geef aan welk probleem er mee wordt opgelost, of welke verbetering ermee wordt bereikt.
Geef aan hoe groot de omvang van het probleem is. Licht ook in eigen woorden toe hoe vaak het probleem zich voordoet (dus bijvoorbeeld altijd, in de helft van de gevallen etc.)
Toelichting:
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk de voorgestelde wijziging.
Welke impact verwacht u van het voorstel ten aanzien van de toetsingskaders?
Ik ga akkoord met het privacy statement.