Wat zijn PE punten en hoeveel punten zijn vereist?

Een van de uitgangspunten van de invoering van PE is dat certificaathouders ADK (categorie I) en DIA voor PE een vergelijkbaar aantal uren investeren als in het ‘oude’ systeem van opleiding en examen. Dit heeft mede het aantal van 24 PE punten in een periode van 3 jaar bepaald.

Vanuit de basisgedachte dat een certificaathouder continu bezig blijft met het op peil houden van zijn vakmanschap en kennis, kunnen deze 24 punten niet in 1 jaar vergaard worden, maar dient hij elk jaar tenminste 6 PE punten te halen.

Overgangsbepaling

Omdat niet iedereen op hetzelfde moment toe is aan hercertificering is er een overgangsregeling van kracht:

  • Bestaande certificaathouders DIA of ADK (categorie I) van wie het certificaat vóór 1 juli 2023 afloopt, krijgen te maken met een overgangsbepaling. Zij moeten nog één keer examen doen voor hercertificering. De periode tot 1 juli 2023 is namelijk te kort om nog voldoende PE punten te behalen. Het PE-traject start voor hen direct na hun examen.

  • Bestaande certificaathouders DIA of ADK (categorie I) van wie het certificaat verloopt ná 1 juli 2023, starten vanaf 1 januari 2023 met het PE traject. Omdat de periode tussen 1 januari 2023 en de datum van hercertificatie korter is dan 3 jaar hoeven zij minder PE punten te halen. In onderstaande tabel is aangegeven om hoeveel PE punten het gaat:

Je certificaat verloopt tussen:

Aantal verplichte PE punten

1 juli 2023 en 30 juni 2024

12

1 juli 2024 en 31 december 2024

16

1 januari 2025 en 31 juli 2025

20

1 augustus 2025 en 31 december 2025

24

Verloopt een certificaat dus bijvoorbeeld op 17 november 2023 dan dient de certificaathouder vóór die datum 12 PE punten te halen voor zijn hercertificatie.

  • Alle nieuwe certificaathouders DIA of ADK (categorie I) die na 1 januari 2023 hun certificaat DIA of ADK halen,  starten meteen met een PE-traject. In de periode van 3 jaar tot hun hercertificatie nemen zij jaarlijks deel aan diverse PE-activiteiten.

Een certificaathouder die binnen de overgangsbepaling minder dan 24 punten per 3 jaar hoeft te halen, hoeft ook niet te voldoen aan de norm van 6 PE punten per jaar. Dit aantal wordt naar rato van het aantal te behalen punten bijgesteld. Zie hiervoor de precieze regels zoals die zijn opgenomen in het certificatieschema bij de overgangsbepalingen.

Wat gebeurt er als de certificaathouder niet op tijd zijn PE punten haalt?

Wie door omstandigheden niet het jaarlijkse minimum van 6 PE punten haalt, of geen 24 PE punten in 3 jaar bij elkaar vergaart, kan niet op basis van PE hercertificeren. De enige mogelijkheid om alsnog voor een certificaat in aanmerking te komen, is het afleggen van een examen. Dat kan echter alleen als er een bepaald aantal minimum PE punten is behaald en voldaan is aan de entreecriteria zoals vermeld in het  certificatieschema.

Wat wordt bedoeld met 'jaarlijks'?

Met jaarlijks bedoelen we de jaren vanaf het moment dat het certificaat is afgegeven. Als een certificaat bijvoorbeeld op 24 april 2023 is afgegeven, loopt het eerste jaar tot 24 april 2024, het tweede tot 24 april 2025 en zo verder. Er is dus geen sprake van kalenderjaren.

Terug naar de pagina Examens en PE