Aanvulling eerdere nieuwsberichten aangaande gebruik Weefselzakken

09-12-2021

Eerder is een nieuwsbericht gepubliceerd en verzonden over het gebruik van weefselzakken. De CBI’s hebben inmiddels overleg gehad met de uitvoeringspraktijk en hieruit is het onderstaande gevolgd.

Artikel 44 lid 1 onder a van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (verder het schema) stelt dat asbest moet worden verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt. 

Uit audits en inspecties van de Conformiteitsbeoordelende Instellingen (CBI’s) is naar voren gekomen dat bij het verpakken en/of transporteren van asbest in weefselzakken niet voldaan wordt aan bovenstaande eis c.q. onvoldoende kan worden gecontroleerd of hieraan wordt voldaan. Zodra de weefselzak is gesloten, is voor de auditor namelijk moeilijk of niet te beoordelen of het asbest juist is verpakt en wordt voldaan aan de eis uit het schema.

Het is aan de saneerder om de auditor aan te tonen dat al het (en ook al het reeds uitgesluisde) asbest is verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt. Hoe de saneerder dit kan aantonen, is aan de saneerder.

Gedacht kan worden aan: 

  • de weefselzak luchtdicht te verpakken in een transparante omzak;
  • de omzak zo te sluiten dat deze gemakkelijk te openen is om zo de binnenzak te beoordelen; 
  • een andere gelijkwaardige manier mits aantoonbaar op de projectlocatie.

In ieder geval dient op de projectlocatie voor de auditor eenduidig zijn vast te stellen dat de verpakking luchtdicht is gesloten. Indien dit niet eenduidig valt vast te stellen, kan de auditor verlangen een (reeds uitgesluisde) met de hand verplaatste zak (in het containment) te openen, waarna de saneerder de auditor kan laten zien dat het asbest luchtdicht is verpakt.

Wij willen u erop attent maken dat het niet meewerken aan deze beoordeling door de CBI’s wordt gezien als het niet meewerken aan een audit/inspectie. Dit is een Categorie I afwijking op art. 4 lid 1 van het schema.

Bovenstaande betreft een al langere tijd bestaande eis waaraan een saneerder reeds jaren moet voldoen. Er is daarom geen sprake van een schemawijziging of interpretatiewijziging. 

Terug naar het nieuwsoverzicht