Over Ascert

De Stichting Ascert voert op basis van een convenant met het Ministerie van SZW een aantal taken uit in het werkveld asbest.

In de statuten van Ascert staat als doel omschreven “te bevorderen dat asbest in de gehele procesketen maatschappelijk verantwoord wordt verwijderd”.

Wat doen we

De primaire taken van Ascert zijn:

 • Het beheren van het CertificatenRegister;
  Asbestverwijderingsbedrijven en asbestinventarisatiebedrijven dienen in het bezit te zijn van een certificaat. Tevens dienen de medewerkers, betrokken bij een inventarisatie of sanering, in het bezit te zijn van een geldig persoonscertificaat. De geldigheid van certificaten kan gecontroleerd worden in het register op de website van Ascert. Het traject tot certificatie loopt via Certificerende Instellingen.
 • Het ontwikkelen en beheren van Certificatieschema’s;
  Ascert adviseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking en/of wijziging van certificatieschema's. De voorstellen worden voorbereid door het Centraal College van deskundigen (CCvD), waarin alle stakeholders, zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers, toezichthouders en vakdeskundigen, zijn vertegenwoordigd.
 • Beheer van SMA-rt;
  Beheer en onderhoud van het risicoclassificeringsysteem SMA-rt.
 • Verbeteren van vakbekwaamheid;
  Het ontwikkelen en beheren van de Itembank en uitgifte van examens aan exameninstellingen t.b.v. de examinering van persoonscertificaten (DTA, DAV-1, DAV-2, DIA, DAA en ADK).
 • Faciliteren toezichthouders;
  Op verzoek uitvoeren van een verificatie van verleende certificaten of diploma’s en signaleren van mogelijke overtreding m.b.t. certificatie.
 • Communicatie;
  Het geven van voorlichting, verstrekken van informatie en beantwoorden van vragen rondom certificatie en certificatieschema’s.