Over Ascert

Ascert is een beheerstichting die een convenant met SZW heeft afgesloten op basis waarvan zij certificatieschema's voor het werkveld asbest opstelt en beheert.

Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering enerzijds en persoonscertificatie anderzijds.