Opzetten eisen opleiding tot mentor

Voortgang 75%

Besloten is dat het aan de markt gelaten wordt wie de opleiding tot mentor wil verzorgen. Ascert zal zorgdragen dat er eisen worden vastgelegd waaraan zo'n opleiding dient te voldoen.

Voorheen was de opleiding tot mentor belegd bij Kenteq. Sinds 1 januari 2019 verzorgt Kenteq de opleiding niet meer. Besloten is dat het aan de markt gelaten wordt wie de opleiding tot mentor wil verzorgen. Ascert zal zorgdragen dat er eisen worden vastgelegd waaraan zo'n opleiding dient te voldoen en wat een mentor moet kennen en kunnen. Dit zal worden vastgelegd in de vorm van Taken, Competenties en in Eindtermen en Toetstermen.

Bepaald zal worden hoe geëxamineerd zal worden en hoe toetsing van de examens zal plaatsvinden.

Tijdlijn

 • Opleiding en examen tot mentor beschikbaar

  Opleiders en exameninstellingen die aangegeven hebben de mentoropleiding of examen te willen verzorgen worden getoetst of zij aan door de examencie gestelde criteria voldoen. De verwachting is dat de opleiding en het examen vanaf 1 april 2020 verzorgd kan worden.

 • Goedkeuring eisen opleiding mentoren

  Het CCvD heeft de entreecriteria, profiel en eind- en toetstermen goedgekeurd. De volgende punten zijn hiermee vastgesteld: De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Opleiding en examen worden niet door één en dezelfde organisatie verzorgd. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijke examenorganisatie. Het examen wordt door Ascert uitgegeven en Ascert zal controle uitvoeren op de kwaliteit van het afgenomen examen. Bij voorkeur zal Ascert één exameninstelling aanwijzen. Nieuwe mentoren dienen een opleiding én het examen te volgen; Na behalen van het examen wordt een mentor aangesteld voor de periode van 3 jaar; 9Het mentorschap wordt automatisch verlengd voor telkens 3 jaar, mits de mentor in die 3 jaar tenminste één DAV’er heeft begeleid die zijn certificaat heeft behaald en het actuele reglement heeft getekend en zich daarin heeft gehouden. Dit geldt ook voor bestaande mentoren. De examencie zal nu het examen gaan opstellen. Streven is dat uiterlijk 1-1-2020 mentoren een opleiding en examen kunnen gaan volgen.

 • Voorstel werkgroep op agenda CCvD

 • Uitgangspunten door CCvD

  Het CCvD heeft de volgende uitgangspunten aan de Werkkamer meegegeven: 1. De opleiding dient afgesloten te worden met een examen. 2. Om een gelijk speelveld te krijgen dient het examen door Ascert te worden uitgegeven. 3. Er dient een controlemechanisme te komen om te toetsen of examens goed worden afgenomen. 4. De kosten voor opleiding en examen dient gelijk of lager te zijn dan de huidige kosten.

 • Voorbereidingen door werkgroep

  Een werkgroep is geformeerd die voorstellen zal doen voor de taken en eisen die aan een mentor worden gesteld. Aan het Centraal College van Deskundigen is gevraagd welke uitgangspunten zij aan de werkgroep en Werkkamer willen meegeven.