Opzetten eisen opleiding tot mentor

Voortgang 25%

Besloten is dat het aan de markt gelaten wordt wie de opleiding tot mentor wil verzorgen. Ascert zal zorgdragen dat er eisen worden vastgelegd waaraan zo'n opleiding dient te voldoen.

Voorheen was de opleiding tot mentor belegd bij Kenteq. Sinds 1 januari 2019 verzorgt Kenteq de opleiding niet meer. Besloten is dat het aan de markt gelaten wordt wie de opleiding tot mentor wil verzorgen. Ascert zal zorgdragen dat er eisen worden vastgelegd waaraan zo'n opleiding dient te voldoen en wat een mentor moet kennen en kunnen. Dit zal worden vastgelegd in de vorm van Taken, Competenties en in Eindtermen en Toetstermen.

Bepaald zal worden hoe geëxamineerd zal worden en hoe toetsing van de examens zal plaatsvinden.

Tijdlijn

  • Voorstel werkgroep op agenda CCvD

  • Uitgangspunten door CCvD

    Het CCvD heeft de volgende uitgangspunten aan de Werkkamer meegegeven: 1. De opleiding dient afgesloten te worden met een examen. 2. Om een gelijk speelveld te krijgen dient het examen door Ascert te worden uitgegeven. 3. Er dient een controlemechanisme te komen om te toetsen of examens goed worden afgenomen. 4. De kosten voor opleiding en examen dient gelijk of lager te zijn dan de huidige kosten.

  • Voorbereidingen door werkgroep

    Een werkgroep is geformeerd die voorstellen zal doen voor de taken en eisen die aan een mentor worden gesteld. Aan het Centraal College van Deskundigen is gevraagd welke uitgangspunten zij aan de werkgroep en Werkkamer willen meegeven.