Aanpassing examen ADK

Voortgang 30%

Verder differentiëren van modules binnen ADK en afnemen van praktijkexamen in en gesimuleerde omgeving.

Momenteel worden praktijkexamens ADK afgenomen bij projecten in de praktijk. De voor- en nadelen hiervan zijn afgewogen en besloten is de praktijkexamens te gaan afnemen binnen een gesimuleerde opgeving. Daarvoor zal het examenmateriaal aangepast moeten worden.

Tevens is geconstateerd dat het ADK examen soms bij een exameninstelling wordt afgenomen en dan wordt door de CKI een certificaat verstrekt. Soms wordt een opleiding ADK gedaan en wordt wel het theorie-examen bij Ascert afgenomen, maar wordt geen praktijkexamen gedaan. Er wordt dan door de opleider wel een certificaat verstrekt. In dit project wordt samen met de VAO gekeken of er niet meer differentiatie in de modules van ADK kan worden aangebracht. Gewenst is dat examens op een eenduidige wijze worden afgenomen.

Tijdlijn

  • Bespreken vervolg in Werkkamer Persoon

    De werkgroep zal aangepast voorstellen inbrengen in de WK Persoon.

  • Bespreking voorstellen in Werkkamer Persoon

    De werkgroep heeft doelgroepen in kaart gebracht die het ADK examen kunnen en willen afnemen. Vooralsnog zijn dit Toezicht en Handhaving, Procesbewaking en verbetering, Procesuitvoering en Advies en coordinatie, Per doelgroep is bepaald welke onderdelen in het examen aan de orde dienen te komen. De werkgroep heeft feedback gekregen en zal in de volgende Werkkamer Persoon met een aangepast voorstel komen.

  • Start werkgroep ADK

    Opstarten van een werkgroep die voorstellen voorbereid voor de Werkkamer voor aangepast ADK examen.