Organisatie

Om invulling te geven aan de doelstelling en taken van Ascert kennen we onderstaande structuur:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (Open ledenlijst) houdt toezicht op het bestuur van Ascert.
Jaarlijks wordt een door het bestuur vastgestelde begroting en beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke leden die voldoen aan een profiel.
Profiel voorzitter Raad van Toezicht
Profiel leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert doorgaans 4 x per jaar, waarvan in elk geval één keer ter vaststelling van de begroting en beleid en één keer ter goedkeuring van de jaarrekening.

Reglement Raad van Toezicht

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, onafhankelijk secretaris en onafhankelijk penningmeester. Het bestuur benoemt de commissies en is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en de begroting en tevens het bewaken van de voortgang en realisatie hiervan.

voorzitter
De voorzitter richt zich op de externe vertegenwoordiging van de stichting, relatiebeheer met de stakeholders, signalering beleidsmatig relevante toekomstige ontwikkelingen en bewaking en klankbord inzake algemene uitgangspunten en realisatie van het beleid.
De voorzitter bekleedt geen operationele functie of taak binnen de stichting, die betrekking heeft op respectievelijk schemabeheer, examencommissie of juridische commissie. Wel kan de voorzitter incidenteel als toehoorder een vergadering bijwonen.

secretaris
De secretaris richt zich op de bewaking van de afgesproken processen en planning bij de realisatie van het beleid.
Tevens maakt hij verslag van de bestuursvergaderingen en behandelt de correspondentie namens het bestuur.

penningmeester
De secretaris/penningmeester draagt zorg voor een goede uitvoering van de facturatie en boekhouding. Hij keurt de rekeningen goed en draagt zorg voor betalingen.
Hij bewaakt de begroting en onderhoudt contacten met de accountant.
Hij signaleert tijdig financiële ontwikkelingen, die gevolgen kunnen hebben voor de stichting. Hij is tevens verantwoordelijk voor risicobeheer.

Bestuursreglement

Centraal College van Deskundigen

Het CCvD (Open ledenlijst) is conform statuten door het bestuur van ASCERT ingesteld voor:

  • het ontwikkelen en beheren van certificatieschema’s voor specifieke certificatieonderwerpen binnen het werkveld asbest.
  • advies aan het Ministerie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, via het bestuur, omtrent de aanwijzingscriteria voor certificatie-instellingen in certificatieschema’s voor het werkveld asbest 

Het CCvD komt 4 x per jaar bij elkaar.

Reglement CCvD (ingangsdatum 1-11-2019)

Werkkamer Proces en Persoon

Stakeholders die voorstellen doen voor schemawijzigingen of interpretaties en dit voorbereidt voor het CCvD.

De Werkkamer Proces (Open ledenlijst) en Werkkamer Persoon (Open ledenlijst) komen in de regel 4 x per jaar bij elkaar.

Reglement Werkkamer Proces (ingangsdatum 1-11-2019)
Reglement Werkkamer Persoon (ingangsdatum 1-11-2019)

CKI-Overleg

Afstemmingsoverleg met CKI’s van zowel persoon als proces. Op de agenda staat harmonisatie om ervoor zorg te dragen dat de CKIs, in belang van de certificaathouder, de regels eenduidig hanteren. Daarnaast kunnen interpretatievraagstukken gesignaleerd worden die vervolgens aan de Werkkamer zullen worden voorgelegd.

SMART Gebruikersraad

Bespreekt en besluit over de functionele werking van SMART. Kan het systeem gebruikersvriendelijker? Zijn de benamingen voor producten en handelingen voor de gebruiker duidelijk? Ook worden vragen van gebruikers behandeld. Onjuistheden in de toekenning van een risicoklasse of opgestelde SMART-uitdraai worden besproken en besloten over de reparatie daarvan.

De SMART Gebruikersraad besluit niet over de aanpassing van de regels om tot een risicoklasse te komen. De risicoklassen die SMART toekent zijn gebaseerd op een database met meetwaardes die TNO beheert. Voor aanpassing van risicoklassen dient de SCi-547 doorlopen te worden.

Commissies