Nieuws over SCi 547 en SCi 548

  • Nieuws

De nieuwe SCi-547 en SCi-548 zijn door het ministerie van SZW goedgekeurd! 

De nieuwe SCi-548 is per 1 mei ingegaan. De SCi-547 gaat per 1 juli in.

Aangezien de procesbepalingen (in de concept-versie van beide schema's was dit hoofdstuk 5) pas per 1 juli ingaan, zijn die nu uit beide Schema's verwijderd. De komende maand zal met het Ministerie worden gesproken over hoe deze procesbepalingen er uit gaan zien.

De overgangsregeling voor de SCi-548 is eveneens door het Ministerie van SZW goedgekeurd.

Zie SCi 547 en/of SCi 548 voor nadere informatie.

Op 3 april jl. publiceerden wij ter toelichting al het volgende bericht:

Uitgangspunt bij deze schema's is om van SMA-rt een systeem te maken dat zich door nieuwe data kan blijven ontwikkelen. Hierbij is behoefte aan gegevens waarvan de kwaliteit is geborgd en die op een juiste wijze zijn getoetst aan de grenswaarden, in het geval van terugschalingen conform de algemene norm NEN 689: “Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie”.
De nieuwe SCi 548 is inmiddels vastgesteld door het CCVD en zal na vaststelling door SZW (beleid en inspectie) per 1 mei 2015 ingaan.
Voor de praktijk heeft dit tot gevolg dat alle nieuwe terugschalingsonderzoeken per 1 mei 2015 moeten zijn gebaseerd op de SCi 548.
Door SZW is aangegeven dat als overgangsregeling geldt dat reeds uitgevoerde SC 548
onderzoeken, die hebben geleid tot een contractuele opdrachtverlening tot sanering, zullen worden gerespecteerd voor zover deze overeenkomst voor 1 mei 2015 definitief is aangegaan.
Vanzelfsprekend dienen deze onderzoeken te voldoen aan de geldende wettelijk grenswaarden.

Van contracten tot sanering die zijn gesloten na 1 mei 2015, zullen bij een uitvoering in risicoklasse 1 de terugschalingsonderzoeken worden getoetst op basis van de SCi 548.

De SCi 547 is eveneens vastgesteld door het CCvD en wordt naar verwachting per 1 juli 2015 van kracht.
Op dat moment zullen ook aanvullende procesbepalingen van kracht worden voor de SCi 548.