Nieuwe processchema (Bijlage XIIIa) gepubliceerd in de Staatscourant

  • Nieuws

Het nieuwe processchema (Bijlage XIIIa) is in de Staatscourant gepubliceerd. Het volledige schema kunt u <hier> bekijken.

De volgende punten in dit kader zijn relevant:

  • Het schema treedt in werking op 1 april 2019;
  • Het is toegestaan om de regels en voorwaarden die opgenomen zijn in de certificatieregeling die op 1 april 2019 in werking treedt al voor de inwerkingtredingsdatum toe te passen (zie laatste SCa-100);
  • In het schema wordt statisch verwezen naar de SCi’s. Aan nieuwe versies van de SCi’s wordt momenteel nog gewerkt. Met name de Sci’s decontaminatie en de SCi-548. Naar verwachting worden de statische verwijzingen naar deze nieuwe Sci’s nog voor 1 april aangepast naar de nieuwe versie;
  • Bijlage 1 van de certificatieregeling wordt op dit moment herzien. Ook hiervoor geldt dat de nieuwe eisen aan apparatuur naar verwachting nog voor 1 april 2019 worden vastgesteld en dat bijlage 1 voor de inwerkingtredingsdatum van 1 april 2019 wordt vervangen. Mogelijk dat ook deze bijlage een SCi wordt. Er zal voor de eisen aan de apparatuur nog wel een overgangsregeling komen.

Afgelopen jaar hebben we al in een 3-tal informatiebijeenkomsten aangegeven wat de belangrijkste wijzigingen naar zijn. Er is destijds aangegeven dat het schema nog niet definitief was er dat er mogelijk nog e.e.a. kon wijzigingen. T.o.v. die presentatie is er slechts één relevante wijziging. SZW heeft vrijwel alles overgenomen, maar heeft het voorstel om ex Rk3 in een buitensituatie weer in een verplicht containment te brengen, niet overgenomen.

De lijst met ingediende wijzigingsvoorstellen kunt u <hier> inzien.

Voor de volledigheid melden we dat het gepubliceerde schema leidend is. De lijst met ingediende wijzigingsvoorstellen is ter informatie.