Nieuwe organisatie Ascert

  • Nieuws

In de afgelopen maanden is binnen Ascert hard gewerkt aan een nieuwe governance. Nadat vorig jaar een nieuwe voorzitter is aangesteld, is inmiddels ook een nieuwe Raad van Toezicht benoemd. In de komende maanden zullen nu ook nog de samenstellingen van het Centraal College van deskundigen (CCvD) en de werkkamers worden gewijzigd.

De veranderingen komen voort uit het visiedocument dat het bestuur eind vorig jaar heeft vastgesteld. Ook sluiten de wijzigen aan bij de wens van de Tweede Kamer om te komen tot meer balans in de vertegenwoordiging in de organen van Ascert.

Veranderingen CCvD en werkkamers

Voor het CCvD en de werkkamers zijn nieuwe reglementen gemaakt. Hierin is opgenomen wie voor een plaats in aanmerking kan komen en hoe de voordracht en benoeming van personen plaatsvindt. Voor de werkenden in de sector betekent dit bijvoorbeeld dat zij voortaan ook met een aantal mensen vertegenwoordigd zullen zijn. Aan het einde van de zomer worden persoonscertificaathouders uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor een zetel in het CCvD en de werkkamers.

Ook wordt het stemrecht in het CCvD evenredig verdeeld over opdrachtgevers, opdrachtnemers, werkenden in de sector en maatschappelijke organisaties. Daarmee voldoen we aan de wens van de Tweede kamer te zorgen voor een evenwichtige besluitvorming.

Op papier is nu alles klaar, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat we in de nieuwe samenstellingen gaan werken. Daar wordt in de zomermaanden hard aan gewerkt. Om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen is er sprake van een overgangsperiode tot 1 november 2019. Daarna treden de nieuwe reglementen in werking en gaan we in de nieuwe samenstellingen van start.

Hieronder vindt u de gewijzigde statuten en reglementen. 

Nieuwe statuten Ascert
Reglement Raad van Toezicht
Bestuursreglement
Reglement CCvD
Reglement Werkkamer Persoon
Reglement Werkkamer Proces