FAQ vragen over asbest

 1. Algemeen

  1. Waar kan ik een Ascert-logo voor mijn drukwerk krijgen?
  2. Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?
  3. Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?
  4. Mag een bestuurder zowel een AIB-bv als een AVB-bv hebben?
  5. Heeft een Arbokerndeskundige de bevoegdheid om een werkwijze voor het verwijderen van asbest aan te passen?
  6. Wat moet ik doen om een procescertificaat te krijgen ?
  7. Kan ik mij aanmelden op de nieuwsbrief van Ascert?
 2. SMA-rt

  1. Vragen over het werken met het SMA-rt programma
 3. Asbestinventarisatiebedrijf

  1. Hoe moet een sparing in een asbesthoudend dakbeschot worden uitgevoerd in 2012?
  2. Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?
  3. Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?
  4. Wanneer moet in de sloopvergunningsvoorwaarden de eis worden opgenomen dat een B-inventarisatierapport verplicht is?
  5. Moet er altijd een monster van een asbest verdachte bron worden genomen ?
  6. Is er voor SC-540 bedrijven richtlijn aangaande het bepalen van het aantal m2 asbest golfplaten?
  7. Is het toegestaan alleen het dak te onderzoeken?
 4. Asbestverwijderingsbedrijf

  1. Hoe moet een sparing in een asbesthoudend dakbeschot worden uitgevoerd in 2012?
  2. Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?
  3. Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?
  4. Hoe werkt de escalatieladder bij 6x een afwijking in één categorie ?
 5. Veelgestelde vragen DTA, DAV en ADK

  1. Wat moet ik doen om aan het werk te mogen als DAV'er?
  2. Is mijn ADK diploma nog geldig?
  3. Word ik met mijn ADK Diploma nog in het register van Ascert vermeld?
  4. Hoelang blijf ik met een ADK diploma nog vermeld in het register?
  5. Moet ik een ADK certificaat gaan behalen?
  6. Kan ik mijn ADK diploma laten omzetten in een ADK certificaat?
 6. ABM en Fittest

  1. In welk document wordt de verplichting voor de ABM-instructie en de fittest vastgelegd?
  2. Is er een speciale site voor de ABM campagne?
  3. Waar kan ik een Erkend Face Fittester vinden?
  4. Wat wordt in de schema’s per 1 maart verstaan onder "facefit-testers" en "erkende tester"?
  5. Is het voldoende dat de persoon die de fittest afneemt erkend is?
  6. Ik wil een fittest afnemen, maar er zijn nog te weinig bedrijven die erkend zijn?
  7. Zijn de facefittesten die voor 1 juni 2017 zijn afgenomen ook na 1 juni nog geldig?
 1. Algemeen

  1. Waar kan ik een Ascert-logo voor mijn drukwerk krijgen?

   Het Ascert-logo is te verkrijgen bij uw Certificerende Instelling.

  2. Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?

   De eisen zijn gesteld in de certificatieregeling. U vindt de certificatieregeling https://www.ascert.nl/upload/documents/tinymce/stcrt-2016-64906.pdf

  3. Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?

   De glove-bag mag alleen worden toegepast als de SMART in het asbestinventarisatierapport dit specifiek vermeld. De eisen die bij gebruik van de glove-bag horen zijn ook opgenomen in de SMART.

  4. Mag een bestuurder zowel een AIB-bv als een AVB-bv hebben?

   In het certificatieschema is een artikel over “onverenigbaarheid van functies” opgenomen, waarin staat welke combinaties niet zijn toegestaan. Voor asbestinventarisatiebedrijven is dit artikel 7, voor asbestverwijderingsbedrijven is dit artikel 25.

  5. Heeft een Arbokerndeskundige de bevoegdheid om een werkwijze voor het verwijderen van asbest aan te passen?

   Uitgangspunt voor de methode van asbestverwijderen is vastgelegd in het asbestinventarisatierapport. Als er behoefte bestaat om de werkwijze anders uit te voeren van wat in het asbestinventarisatierapport is opgenomen, dient dit in eerste instantie teruggekoppeld te worden aan het asbestinventarisatiebedrijf. Het asbestinventarisatiebedrijf kan dan beoordelen of de werkwijze die gewenst wordt past binnen de wettelijke kaders en kan, als dat het geval is, het inventarisatierapport aanpassen onder toevoeging van een nieuwe SMART die de eisen voor verwijdering beschrijft.
   Als blijkt dat de gewenste werkwijze niet past binnen de wettelijke kaders is aanpassen van het asbestinventarisatierapport niet mogelijk.
   Een gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerd Arbeidshygiënist hebben de bevoegdheid om de werkmethode aan te passen indien er zwaarwegende veiligheidsaspecten zijn die de in het inventarisatierapport voorgeschreven werkwijze niet toe te passen. Een gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerd Arbeidshygiënist hebben echter niet de bevoegdheid de risicoklasse aan te passen. De bevoegdheid voor aanpassing van de risicoklasse ligt bij het asbestinventarisatiebedrijf.
   De gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerd Arbeidshygiënist moeten schriftelijk vastleggen en motiveren waarom de gekozen werkwijze noodzakelijk en verantwoord is. Indien in het advies uitspraken gedaan worden over aspecten waar een specifieke deskundigheid voor nodig is, zoals bijvoorbeeld de sterkte van een constructie, dienen deskundigen op dat vakgebied geraadpleegd te zijn en bewijsstukken hiervan opgenomen te zijn in de motivatie.
   Toezichthouders nemen deze motivatie mee in hun inspecties en zullen bij onvoldoende argumenten of niet gemotiveerd afwijken maatregelen nemen tegen het asbestverwijderingsbedrijf en een klacht indienen bij de certificatie instelling van de gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerde Arbeidshygiënist.
  6. Wat moet ik doen om een procescertificaat te krijgen ?

   De eisen zijn gesteld in de certificatieregeling. U vindt de certificatieregeling https://www.ascert.nl/upload/documents/tinymce/stcrt-2016-64906.pdf

  7. Kan ik mij aanmelden op de nieuwsbrief van Ascert?

   Als u met een geldig, actueel email-adres bent geregistreerd in het register van Ascert, ontvangt u automatisch de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden gezonden aan alle gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven. Het is de bedoeling dat u de mail intern verspreid onder uw medewerkers. 
   Sommige berichten zijn direct relevant voor persoonscertificaathouders en zullen we dan ook direct aan alle betrokkenen zenden. 

   Bent u certificaathouder en ontvangt u de nieuwsbrief niet? Controleer dan of uw e-mailadres in ons register juist is. Is dit niet het geval, dan dient u dit te melden aan de CKI. De CKI's voorzien Ascert van de juiste certificaatgegevens. 

   Als u niet bent geregistreerd als certificaathouder kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
   Dit kan door op de volgende link te klikken: aanmelden nieuwsbrief.

 2. SMA-rt

  1. Vragen over het werken met het SMA-rt programma

   Klik: FAQ Smart

 3. Asbestinventarisatiebedrijf

  1. Hoe moet een sparing in een asbesthoudend dakbeschot worden uitgevoerd in 2012?

   Hoewel het technisch mogelijk is doorboringen in asbestplaten te maken zonder dat werknemers hier asbest gerelateerde risico's lopen, is een doorboring tbv het plaatsen van (nieuwe) voorzieningen zoals luchtkanalen, rookgasafvoer etc. geen bewerking als in het productbesluit asbest (art. 5c) bedoelde aanboring voor onderhoud en reparatie. Art. 5c richt zich nl. op het onderhoud en reparatie van de asbesthoudende voorziening zelf.

   Het doorboren (= nieuw gat maken resp. het verwijderen van een deel van het asbest) van de asbest(golf)plaat valt niet onder de uitzondering van dat artikel en is dus een bewerking die niet is toegestaan.

  2. Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?

   De eisen staan vermeld in de certificatieschema's SC-530 (voor Asbestverwijdering) en SC-540 (voor Asbestinventarisatie). De schema's zijn te downloaden via de website van ascert.nl.

   Onder Documenten/Certificatieschema's staan de betreffende schema's met bijlagen in pdf.

  3. Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?

   De glovebag mag alleen worden toegepast bij een "niet betreedbare constructie van beperkte omvang waarmee het te verwijderen asbesthoudende materiaal lekvrij wordt afgeschermd van de omgeving. Het gebruik is voorbehouden aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf door of onder toezicht (op de projectlocatie) van een DTA (bron: SC-530). Na afloop van een glovebag-verwijdering is een visuele inspectie door een hiervoor geaccrediteerd onderzoeksbureau verplicht (te onderzoeken gebied minstens 2 meter vanuit de glovebag). De opdrachtgever kan verzoeken om aanvullende luchtmonsters, met analyse door middel van elektronenmicroscopie.

  4. Wanneer moet in de sloopvergunningsvoorwaarden de eis worden opgenomen dat een B-inventarisatierapport verplicht is?

   Alleen wanneer in het A-inventarisatierapport staat vermeld, dat er een vermoeden bestaat van verborgen asbestverdacht materiaal.

  5. Moet er altijd een monster van een asbest verdachte bron worden genomen ?

   Ja, tenzij het een asbesthoudend materiaal betreft die zich bevindt in een object (geen bouwwerk!) en waarvan de soort en het percentage van de asbestsoorten al eerder zijn onderzocht en hiervan een analysecertificaat is. Zie ook artikel 20, 1e lid uit het certificatieschema.

  6. Is er voor SC-540 bedrijven richtlijn aangaande het bepalen van het aantal m2 asbest golfplaten?

   Nee, hiervoor is geen richtlijn. Het hanteren van lengte x breedte van het dakvlak is de meest eenduidige. 

  7. Is het toegestaan alleen het dak te onderzoeken?

   In artikel 19, 1e lid van het certificatieschema is de minimale omvang van een inventarisatie vastgelegd. In de toelichting van artikel 19 is het volgende opgenomen “Een asbestinventarisatie beperkt zich niet tot een inventarisatie van afzonderlijke bronnen of constructiedelen.” Het inventariseren van alleen het dak is dus niet toegestaan.

 4. Asbestverwijderingsbedrijf

  1. Hoe moet een sparing in een asbesthoudend dakbeschot worden uitgevoerd in 2012?

   Hoewel het technisch mogelijk is doorboringen in asbestplaten te maken zonder dat werknemers hier asbest gerelateerde risico's lopen, is een doorboring tbv het plaatsen van (nieuwe) voorzieningen zoals luchtkanalen, rookgasafvoer etc. geen bewerking als in het productbesluit asbest (art. 5c) bedoelde aanboring voor onderhoud en reparatie. Art. 5c richt zich nl. op het onderhoud en reparatie van de asbesthoudende voorziening zelf.

   Het doorboren (= nieuw gat maken resp. het verwijderen van een deel van het asbest) van de asbest(golf)plaat valt niet onder de uitzondering van dat artikel en is dus een bewerking die niet is toegestaan.

  2. Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?

   De eisen staan vermeld in de certificatieschema's SC-530 (voor Asbestverwijdering) en SC-540 (voor Asbestinventarisatie). De schema's zijn te downloaden via de website van ascert.nl.

   Onder Documenten/Certificatieschema's staan de betreffende schema's met bijlagen in pdf.

  3. Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?

   De glovebag mag alleen worden toegepast bij een "niet betreedbare constructie van beperkte omvang waarmee het te verwijderen asbesthoudende materiaal lekvrij wordt afgeschermd van de omgeving. Het gebruik is voorbehouden aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf door of onder toezicht (op de projectlocatie) van een DTA (bron: SC-530). Na afloop van een glovebag-verwijdering is een visuele inspectie door een hiervoor geaccrediteerd onderzoeksbureau verplicht (te onderzoeken gebied minstens 2 meter vanuit de glovebag). De opdrachtgever kan verzoeken om aanvullende luchtmonsters, met analyse door middel van elektronenmicroscopie.

  4. Hoe werkt de escalatieladder bij 6x een afwijking in één categorie ?

   Bij de 6e afwijking in één categorie wordt er automatisch opgeschaald naar de naast oger ecategorie. Die opschaling blijft vervolgens gedurende één jaar staan.

 5. Veelgestelde vragen DTA, DAV en ADK

  1. Wat moet ik doen om aan het werk te mogen als DAV'er?

   Het huidige DAV-certificaat is opgesplitst in twee niveaus.

   Iemand die DAV wil worden, start met het behalen van een DAV-1-certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.

   Om in aanmerking te komen voor een DAV-2 certificaat, moet de DAV-1 binnen een termijn van 6 maanden na het behalen van het DAV-1 certificaat, onder begeleiding van een mentor, in de praktijk aan de slag te gaan bij één of meerdere SC-530 gecertificeerde bedrijven.

   In deze praktijkperiode moet de DAV-1 de door Ascert opgestelde praktijkopdrachten aantoonbaar uitvoeren en minimaal 240 pakuren maken.

   Tussen de mentor, DAV-1 en (indien van toepassing) de werkgever wordt een leerwerkovereenkomst getekend. Zonder mentor mag een DAV-1 niet werken in het werkveld asbest.

   De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding en opleiding van de DAV-1. De mentor dient te zijn opgenomen in het mentorregister op de website van Ascert.

   Na het uitvoeren van het leer-werktraject die aan de eisen voldoet wordt een verklaring opgesteld. De DAV-1 kan met een verklaring toegelaten worden tot het DAV-2 examen. Een DAV-1 moet binnen 6 maanden (inclusief vrije dagen, e.d.) zijn praktijkopdrachten en eindexamen (inclusief een mogelijk herexamen) hebben afgerond. Bij voldoende resultaat, krijgt de kandidaat een DAV-2 certificaat dat 3 jaar geldig is.

  2. Is mijn ADK diploma nog geldig?

   Ja. Uw ADK diploma is en blijft geldig.

  3. Word ik met mijn ADK Diploma nog in het register van Ascert vermeld?

   Ja, u blijft zichtbaar in het register van Ascert. Wel maken we op de website nu onderscheid tussen diploma's en certificaten. Als iemand zoekt op SCA-code en achternaam of geboortedatum en dit levert een zoekresultaat op, dan wordt daarbij aangegeven of de persoon een certificaat heeft of een diploma.

  4. Hoelang blijf ik met een ADK diploma nog vermeld in het register?

   Vooralsnog voor onbepaalde tijd. Op termijn zal na overleg met de sector bekeken worden of diplomahouders nog op de website vermeld dienen te worden.

  5. Moet ik een ADK certificaat gaan behalen?

   Nee, hiervoor bestaat geen verplichting. Het kan zijn dat voor bepaalde functies en/of door bepaalde instanties de eis wordt gesteld dat u voortaan over een certificaat dient te beschikken. Neem hiervoor contact op in uw eigen organisatie of de organisatie waarvoor u werkt of gaat werken.

  6. Kan ik mijn ADK diploma laten omzetten in een ADK certificaat?

   Personen die een diploma hebben dat op 1 maart 2017 niet ouder was dan 3 jaar kunnen alsnog een certificaat verkrijgen. Hiervoor kunnen zij zich melden bij de CKI of het examenbureau dat het diploma heeft verstrekt. Als door de CKI alsnog een certificaat wordt verstrekt, zult u in het register van Ascert worden opgenomen als certificaathouder ADK. Aan de omzetting van diploma naar certificaat kunnen kosten zijn verbonden. 

 6. ABM en Fittest

  1. In welk document wordt de verplichting voor de ABM-instructie en de fittest vastgelegd?

   In het certificatieschema. Voor asbestinventarisatie in artikel 14 en voor asbestverwijdering in artikel 34.

  2. Is er een speciale site voor de ABM campagne?

   Er zijn ondertussen twee websites over de ABM Campagne:

   https://www.vezelveiligheid.nl

   De oude website (www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl) blijft tot nader bericht in de lucht. De oude accounts en certificaten blijven hierdoor bereikbaar. 

  3. Waar kan ik een Erkend Face Fittester vinden?

   Vereniging Veilig & Gezond Werken (voorheen AVAG) heeft op hun website certificaathouders van het SafetySign Erkend Face Fittester gepubliceerd:

   http://www.safetysign.nl/certificaten/safetysign-erkend-face-fittester

  4. Wat wordt in de schema’s per 1 maart verstaan onder "facefit-testers" en "erkende tester"?

   Onder "facefit-testers" en "erkende tester" wordt verstaan het bedrijf dat erkend is door de Stichting Bedrijfserkenning voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VVGW) en een erkenning heeft voor de gele SafetySign. 

  5. Is het voldoende dat de persoon die de fittest afneemt erkend is?

   Nee, naast de persoon moet ook het bedrijf waar de fittest wordt afgenomen erkend zijn.

  6. Ik wil een fittest afnemen, maar er zijn nog te weinig bedrijven die erkend zijn?

   Door de late aankondiging van de schema’s en wat organisatorische uitvoeringsaspecten bij de VVGW zal op 1 maart 2017 het landelijk aanbod van erkende fittest bedrijven nog erg laag zijn. Om die reden heeft het CCvD ingestemd om de handhaving op artikel 14 en artikel 34 op te schorten tot 1 juni 2017. Dit houdt in dat de certificaathouders pas vanaf 1 juni 2017 zullen worden gehouden aan de verplichting om de fittest te laten uitvoeren bij een bedrijf, dat door de VVGW erkend is met het gele SafetySign.

  7. Zijn de facefittesten die voor 1 juni 2017 zijn afgenomen ook na 1 juni nog geldig?

   Ja, die fittesten blijven geldig en hoeven pas uiterlijk 12 maanden na afgifte te worden vernieuwd.