Veelgestelde vragen vragen over asbest

 • Algemeen
 • SMA-rt
  • Ik registreer mij als bedrijf maar ik kan geen tikken kopen of smartuitdraaien maken. Hoe moet dat?

   U dient aangemerkt te zijn als asbestinventarisatiebedrijf om tikken te kunnen kopen en smartuitdraaien te maken.

   Bent u onlangs gecertificeerd dan kunt u inderdaad nog geen tikken kopen of smartuitdraaien maken.

   U kunt zichzelf niet als asbestinventarisatiebedrijf  aanmerken. Dit wordt gedaan door de technisch beheerder. Dien een verzoek in bij Ascert via het contactformulier om aangemerkt te worden als asbestinventarisatiebedrijf. Staat u nog niet in het register stuur dan een kopie van het certificaat mee.

   Na indienen van het verzoek verifiëren wij of u daadwerkelijk een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf bedrijf bent en indien akkoord zullen wij u dan aanmerken als asbestinventarisatiebedrijf en u hiervan berichten.

  • Ik kan wel inloggen maar krijg de melding dat ik niet geautoriseerd ben. Wat gaat er mis?

   Dat betekent dat u als gebruiker geregistreerd bent, maar dat de beheerder van uw organisatie u nog geen rechten heeft gegeven. Wie de beheerder is wordt op dat moment ook op het scherm aangegeven. Vraag uw beheerder dan om toegang te krijgen tot SMART. Er is voor beheerders ook een aparte handleiding gemaakt, waar u kunt lezen hoe dat moet.

  • Ik krijg de melding dat een SMART niet gedownload kan worden en dat de website niet wordt gevonden.

   Dit heeft te maken met het beveiligingsniveau van uw browser (veelal Internet Explorer). Die staat het downloaden niet toe. Probeer eventueel een andere browser om te zien of het daar wel lukt om smarts te downloaden. Als het daar wel lukt is het dus zeker een browser probleem. Voeg de site in elk geval toe als vertrouwde site en stem even af met uw ICT afdeling of partner om de browser qua beveiliging goed af te stellen.

  • De Smart risicoklasse klopt niet. Kan dat gewijzigd worden?

   In SMART is een regelset ingesteld die de risicoklasses bepaald op basis van de antwoorden op de vragen die de DIA opgeeft. Deze regelset is gebaseerd op metingen en opgaves van TNO.

   Indien er van een bepaald product en handeling onvoldoende of geen meetgegevens zijn dan is uitgegaan van worstcase.

   Wijzigingen in de regelset v.w.b. de risicoklasse bepaling pas nadat er voldoende onderbouwing is hiervoor. Deze werkwijze is vastgelegd is de SCi-547.

  • Mag het inlegvel worden opgesteld door een ander inventarisatiebureau dan het bureau wat het rapport in eerste instantie heeft opgesteld?

   Ja, dat mag. Het inlegvel dient te worden toegevoegd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het hoeft niet per se hetzelfde inventarisatiebedrijf te zijn als die het rapport heeft opgesteld.

 • Asbestinventarisatiebedrijf
  • Hoe moet een sparing in een asbesthoudend dakbeschot worden uitgevoerd?

   Hoewel het technisch mogelijk is doorboringen in asbestplaten te maken zonder dat werknemers hier asbest gerelateerde risico's lopen, is een doorboring tbv het plaatsen van (nieuwe) voorzieningen zoals luchtkanalen, rookgasafvoer etc. geen bewerking als in het productbesluit asbest (art. 5c) bedoelde aanboring voor onderhoud en reparatie. Art. 5c richt zich nl. op het onderhoud en reparatie van de asbesthoudende voorziening zelf.

   Het doorboren (= nieuw gat maken resp. het verwijderen van een deel van het asbest) van de asbest(golf)plaat valt niet onder de uitzondering van dat artikel en is dus een bewerking die niet is toegestaan.

  • Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?

   De eisen zijn gesteld in de certificatieregeling. U vindt de certificatieregeling onder 'Wetgeving'

  • Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?

   De glovebag mag alleen worden toegepast als een "niet betreedbare constructie van beperkte omvang waarmee het te verwijderen asbesthoudende materiaal lekvrij wordt afgeschermd van de omgeving". Het gebruik is in geval van RK2 en RK2a toepassingen voorbehouden aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf door of onder toezicht (op de projectlocatie) van een DTA. Na afloop van een glovebag-verwijdering is een visuele inspectie door een hiervoor geaccrediteerd onderzoeksbureau verplicht (te onderzoeken gebied minstens 2 meter vanuit de glovebag). De opdrachtgever kan verzoeken om aanvullende luchtmonsters, met analyse door middel van elektronenmicroscopie.

   De glove-bag mag alleen worden toegepast als de SMART in het asbestinventarisatierapport dit specifiek vermeldt. De eisen die bij gebruik van de glove-bag horen zijn ook opgenomen in de SMART.

  • Moet er altijd een monster van een asbest verdachte bron worden genomen?

   Ja, tenzij het een asbesthoudend materiaal betreft die zich bevindt in een object (geen bouwwerk!) en waarvan de soort en het percentage van de asbestsoorten al eerder zijn onderzocht en hiervan een analysecertificaat is. Zie ook artikel 20, 1e lid uit het certificatieschema.

  • Is er voor asbestinventarisatiebedrijven een richtlijn aangaande het bepalen van het aantal m2 asbest golfplaten?

   Nee, hiervoor is geen richtlijn. 

  • Is het toegestaan alleen het dak te onderzoeken?

   In artikel 19, 1e lid van het certificatieschema is de minimale omvang van een inventarisatie vastgelegd. In de toelichting van artikel 19 is het volgende opgenomen “Een asbestinventarisatie beperkt zich niet tot een inventarisatie van afzonderlijke bronnen of constructiedelen.” Het inventariseren van alleen het dak is dus niet toegestaan.

  • Waar kan ik een klacht over een asbestinventarisatiebedrijf indienen?

   Klachten over bedrijven met een procescertificaat kunt u kenbaar maken bij de Certificerende Instelling die het certificaat van het desbetreffende bedrijf heeft uitgegeven. In het register op onze website kun u nakijken door welke CI het certificaat is afgegeven.

  • Hoe kan ik bedrijfsgegevens in het register veranderen?

   Wijzigingen of fouten in uw bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunt u doorgeven aan de CKI door wie aan u een certificaat is verstrekt. Stichting Ascert verwerkt alleen gegevens die door de CKI's worden aangeleverd. 

  • Dient een niet bemonsterde bron ingedeeld te worden in de hoogste risicoklasse?

   In het certificatieschema staat bij artikel 20 lid 1

   Het asbestinventarisatiebedrijf draagt er zorg voor dat van elk aangetroffen type asbestverdacht materiaal een representatief monster wordt genomen. Deze verplichting geldt niet bij objecten waarvan uit geraadpleegde documentatie aantoonbaar blijkt:
   a. welke soorten asbest in het object verwerkt zijn en wat de percentages asbest zijn; of
   b. dat er asbest in het object verwerkt is en voor SMART geen analyseresultaten nodig zijn om de risicoklasse te bepalen.

   In de Toelichting bij het artikel staat:
   Als het nemen van een monster niet mogelijk blijkt omdat de asbesthoudende toepassing in het object verwerkt is en het nemen van een monster kan leiden tot asbestvezelemissie en de risicoklasse door het ontbreken van een percentage asbest niet bepaald kan worden door middel van SMART, moet de toepassing in de hoogste risicoklasse worden ingedeeld.

   Lees verder
  • Mogen in het titelblad van het asbestinventarisatierapport ook meerdere geschiktheden aangekruist worden? Als bijvoorbeeld sprake is van een woning met schuur, waarbij na onderzoek de schuur “geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop” wordt geacht en de woning alleen voor “geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten”, hoe dit dan te rapporteren?

   Het is niet toegestaan in het rapport meerdere geschiktheden aan te geven behorende bij één reikwijdte. Dat kan geconcludeerd worden uit het woordje “of” dat bij de geschiktheden in het certificatieschema is gesteld. Om te voorkomen dat er in bovengenoemde situatie 2 rapporten moeten worden gemaakt, is het wel toegestaan om op het titelblad per object een reikwijdte en geschiktheid aan te geven.
   In het genoemde voorbeeld wordt de reikwijdte van de woning en de schuur separaat op het titelblad vermeld als: “het gehele bouwwerk of het gehele object”.
   De geschiktheid van de woning separaat vermeld als “geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten” en de geschiktheid van de schuur separaat vermeld als: “geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop”.

  • Stopverf in SMART; kit of beglazingskit?

   Er worden met enige regelmaat vragen gesteld of stopverf als kit of als beglazingskit gezien mag worden. En daarmee of je stopverf kunt verwijderen met het beglazingskit protocol. Gezien de vele vragen zetten we deze voor iedereen op een rijtje.

   Na afstemming met TNO is gesteld dat stopverf ingedeeld dient te worden bij kit. Niet bij beglazingskit. Het beglazingskit protocol mag dus bij stopverf niet toegepast worden.

   In de praktijk is stopverf is wel veel toegepast als beglazingskit, maar ook anders (als vulmiddel). De validatie die is uitgevoerd op basis waarvan het beglazingskit protocol is opgesteld en de risico-indeling is gemaakt is niet gedaan op stopverf. Om die reden kan het beglazingskit protocol niet toegepast worden op stopverf. In SMART hangt de alias stopverf dus aan Kit.

 • Asbestverwijderingsbedrijf
  • Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?

   De glovebag mag alleen worden toegepast als een "niet betreedbare constructie van beperkte omvang waarmee het te verwijderen asbesthoudende materiaal lekvrij wordt afgeschermd van de omgeving". Het gebruik is in geval van RK2 en RK2a toepassingen voorbehouden aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf door of onder toezicht (op de projectlocatie) van een DTA. Na afloop van een glovebag-verwijdering is een visuele inspectie door een hiervoor geaccrediteerd onderzoeksbureau verplicht (te onderzoeken gebied minstens 2 meter vanuit de glovebag). De opdrachtgever kan verzoeken om aanvullende luchtmonsters, met analyse door middel van elektronenmicroscopie.

   De glove-bag mag alleen worden toegepast als de SMART in het asbestinventarisatierapport dit specifiek vermeldt. De eisen die bij gebruik van de glove-bag horen zijn ook opgenomen in de SMART.

  • Heeft een Arbokerndeskundige de bevoegdheid om een werkwijze voor het verwijderen van asbest aan te passen?

   Uitgangspunt voor de methode van asbestverwijderen is vastgelegd in het asbestinventarisatierapport. Als er behoefte bestaat om de werkwijze anders uit te voeren van wat in het asbestinventarisatierapport is opgenomen, dient dit in eerste instantie teruggekoppeld te worden aan het asbestinventarisatiebedrijf. Het asbestinventarisatiebedrijf kan dan beoordelen of de werkwijze die gewenst wordt past binnen de wettelijke kaders en kan, als dat het geval is, het inventarisatierapport aanpassen onder toevoeging van een nieuwe SMART die de eisen voor verwijdering beschrijft.

   Lees verder
  • Hoe moet een sparing in een asbesthoudend dakbeschot worden uitgevoerd?

   Hoewel het technisch mogelijk is doorboringen in asbestplaten te maken zonder dat werknemers hier asbest gerelateerde risico's lopen, is een doorboring tbv het plaatsen van (nieuwe) voorzieningen zoals luchtkanalen, rookgasafvoer etc. geen bewerking als in het productbesluit asbest (art. 5c) bedoelde aanboring voor onderhoud en reparatie. Art. 5c richt zich nl. op het onderhoud en reparatie van de asbesthoudende voorziening zelf.

   Het doorboren (= nieuw gat maken resp. het verwijderen van een deel van het asbest) van de asbest(golf)plaat valt niet onder de uitzondering van dat artikel en is dus een bewerking die niet is toegestaan.

  • Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?

   De eisen zijn gesteld in de certificatieregeling. U vindt de certificatieregeling onder 'Wetgeving'

  • Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?

   De glovebag mag alleen worden toegepast bij een "niet betreedbare constructie van beperkte omvang waarmee het te verwijderen asbesthoudende materiaal lekvrij wordt afgeschermd van de omgeving. Het gebruik is voorbehouden aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf door of onder toezicht (op de projectlocatie) van een DTA. Na afloop van een glovebag-verwijdering is een visuele inspectie door een hiervoor geaccrediteerd onderzoeksbureau verplicht (te onderzoeken gebied minstens 2 meter vanuit de glovebag). De opdrachtgever kan verzoeken om aanvullende luchtmonsters, met analyse door middel van elektronenmicroscopie.

  • Waar kan ik een klacht over een asbestverwijderingsbedrijf indienen?

   Klachten over bedrijven met een procescertificaat kunt u kenbaar maken bij de Certificerende Instelling die het certificaat van het desbetreffende bedrijf heeft uitgegeven. In het register op onze website kun u nakijken door welke CI het certificaat is afgegeven.

  • Hoe kan ik bedrijfsgegevens in het register veranderen?

   Wijzigingen of fouten in uw bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunt u doorgeven aan de CKI door wie aan u een certificaat is verstrekt. Stichting Ascert verwerkt alleen gegevens die door de CKI's worden aangeleverd. 

  • Wat is de status van de SC-531 (A tot en met F)?

   De verschillende SC-531 documenten hebben nimmer een officiële status gehad. Deze door Ascert opgestelde aanvullingen op het certificatieschema zijn nooit door het Ministerie van SZW goedgekeurd en om die reden nooit door Ascert gepubliceerd op de website. Op de inhoud van deze documenten kan derhalve geen geldig beroep worden gedaan. 

 • Persoonscertificaten DAV, DTA, ADK, DAA en DIA
  • Wat moet ik doen om aan het werk te mogen als DAV'er?

   Het huidige DAV-certificaat is opgesplitst in twee niveaus.

   Iemand die DAV wil worden, start met het behalen van een DAV-1-certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.

   Om in aanmerking te komen voor een DAV-2 certificaat, moet de DAV-1 binnen een termijn van 6 maanden na het behalen van het DAV-1 certificaat, onder begeleiding van een mentor, in de praktijk aan de slag te gaan bij één of meerdere gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

   In deze praktijkperiode moet de DAV-1 de door Ascert opgestelde praktijkopdrachten aantoonbaar uitvoeren in tenminste 120 pakuren, waarvan tenminste 30 in containment, in tenminste 40 pakdagen van tenminste 1 pakuur per dag.

   Tussen de mentor, DAV-1 en de werkgever wordt een leerwerkovereenkomst getekend. Zonder mentor mag een DAV-1 niet werken in het werkveld asbest.

   De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding en opleiding van de DAV-1. De mentor dient te zijn opgenomen in het mentorregister op de website van Ascert.

   Na het uitvoeren van het leer-werktraject die aan de eisen voldoet wordt een verklaring opgesteld door de mentor. Het dossier en de verklaring worden getoetst door Ascert. De DAV-1 kan met een verklaring van de mentor en het beoordelingsverslag van Ascert het DAV-2 examen aanvragen. Een DAV-1 moet binnen zes maanden (inclusief vrije dagen, e.d.) zijn praktijkopdrachten hebben afgerond. Binnen maximaal drie maanden na het verlopen van het DAV-1 certificaat dient het DAV-2 examen te zijn behaald. Hierna krijgt de kandidaat een DAV-2 certificaat dat 3 jaar geldig is.

  • Is het ADK diploma nog geldig?

   Ja. Uw ADK diploma is en blijft geldig. Geldigheid kan door het secretariaat van Ascert ten allen tijden gecontroleerd worden.

  • Word het ADK Diploma nog in het register van Ascert vermeld?

   Ja, het diploma blijft zichtbaar in het register van Ascert tot drie jaar na uitgifte van het ADK Diploma. Na deze drie jaar is het diploma niet meer zichtbaar op de website. Het secretariaat van Ascert kan de geldigheid ten allen tijden controleren.

   We maken op de website onderscheid tussen diploma's en certificaten. Als iemand zoekt op SCA-code en achternaam of geboortedatum en dit levert een zoekresultaat op, dan wordt daarbij aangegeven of de persoon een certificaat heeft of een diploma.

  • Hoelang blijft het ADK diploma vermeld in het register?

   Tot drie jaar na uitgifte van het ADK Diploma blijft het diploma vermeld in het register.

  • Moet je een ADK certificaat gaan behalen?

   Nee, hiervoor bestaat geen verplichting. Het kan zijn dat voor bepaalde functies en/of door bepaalde instanties de eis wordt gesteld dat je voortaan over een certificaat dient te beschikken. Neem hiervoor contact op in uw eigen organisatie of de organisatie waarvoor u werkt of gaat werken.

  • Kun je een ADK diploma laten omzetten in een ADK certificaat?

   Personen die een diploma hebben dat op 1 maart 2017 niet ouder was dan 3 jaar kunnen alsnog een certificaat verkrijgen. Hiervoor kunnen zij zich melden bij de CKI of het examenbureau dat het diploma heeft verstrekt. Als door de CKI alsnog een certificaat wordt verstrekt, zult u in het register van Ascert worden opgenomen als certificaathouder ADK. Aan de omzetting van diploma naar certificaat kunnen kosten zijn verbonden. 

  • Waar kan ik een klacht over een DTA indienen?

   Klachten over een persoon met een persoonscertificaat kunt u kenbaar maken bij de Certificerende Instelling die het certificaat van de desbetreffende persoon heeft uitgegeven. In het register op onze website kun u nakijken door welke CI het certificaat is afgegeven.

  • Wanneer ontvang ik mijn certificaat en ben ik zichtbaar in het register?

   Het persoonscertificaat wordt verstrekt door de Certificerende Instelling. Zij zorgen eveneens voor opname van de certificaatgegevens in het register van Ascert. Er zit doorgaans een aantal dagen tussen het moment van afgifte van het persoonscertificaat en de opname van de gegevens in het register.

  • Ik heb wel al mijn certificaat, maar kan mijn gegevens niet vinden in het register?

   De Certificerende Instelling draagt zorg voor het opnemen van de certificaatgegevens in het register. Er zit vrijwel altijd een aantal dagen verwerkingstijd tussen de uitgifte van het certificaat en opname in het register. 

  • Hoe kan ik mijn gegevens in het register veranderen?

   Wijzigingen of fouten in uw bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunt u doorgeven aan de CKI door wie aan u een certificaat is verstrekt. Stichting Ascert verwerkt alleen gegevens die door de CKI's worden aangeleverd. 

 • ABM en Fittest
 • Particulier
 • Mentoren
  • Hoe kan ik mentor worden?

   Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient u een mentortraining te hebben gevolgd. Na het succesvol afronden van deze training ontvangen we graag een ondertekend exemplaar van het mentorreglement, tezamen met een kopie van uw getuigschrift. Lees het mentorreglement goed door alvorens u ondertekent!

   Opleiders van de mentortraining staan vermeld op de pagina 'Opleidingen Asbest'  bij de kolom 'Mentor'.

  • Mijn DAV-1 wil graag zijn certificaat verlengen. Kan dat?

   Als het niet lukt de vereiste uren en opdrachten te maken binnen de geldigheid van een DAV-1 certificaat, dient de leerling een nieuw DAV-1 certificaat te behalen. Er kan hiervoor contact worden opgenomen met de Certificerende Instelling (CKI). 

   Na het behalen van het nieuwe certificaat wordt er tussen de mentor, werkgever en DAV-1 een nieuwe Leerwerkovereenkomst ingevuld, waarna de mentor deze aan Ascert zal verstrekken. Ascert maakt een nieuw traject aan onder het nieuwe certificaatnummer en vanaf dat moment kan de DAV-1 het traject hervatten. Reeds gemaakte pakdagen, pakuren en opdrachten mogen worden meegenomen naar het nieuwe traject.

  • Ik heb een traject afgerond. Wanneer kan ik de beoordeling van Ascert verwachten?

   Ascert beoordeling de (aanvullende) stukken binnen maximaal drie werkdagen. We kunnen helaas niet altijd voldoen aan verzoeken tot versneld controleren. Dossiers worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

   Lees verder
  • Hoe wordt een traject beoordeeld?

   Trajecten worden beoordeeld op basis van een checklist. Het instructiedocument voor mentoren beschrijft stap voor stap hoe u de alle informatie moet verwerken in de mentormodule. 

  • Mag de DAV-1 zich aanmelden voor het DAV-2 examen, zonder beoordelingsverslag van Ascert?

   Ja, dit mag. Echter, om het examen te mogen afleggen is het beoordelingsverslag van Ascert wel nodig. Daarom adviseren wij te wachten met het aanvragen van het examen totdat het beoordelingsverslag van Ascert is ontvangen.

  • Moet de mentor die een DAV-1 begeleidt in dienst zijn van het asbestverwijderingsbedrijf waar de DAV-1 de opdrachten uitvoert?

   Nee.
   De mentor hoeft niet in dienst te zijn van het asbestverwijderingsbedrijf waar de DAV-1 opdrachten uitvoert. In het schema (bijlage XIIIa, artikel 27) is wel als eis opgenomen dat het asbestverwijderingsbedrijf die een DAV-1 inzet, een mentor moet hebben aangesteld die geregistreerd moet zijn in het register van mentoren van Ascert.

  • In welke risicoklassen mag een DAV-1 werken?

   Een DAV-1 mag in alle risicoklassen saneringswerkzaamheden uitvoeren. Alleen de risicoklassen 2 en 2a tellen mee voor het leerwerktraject.

  • Aan welke eisen moet het logboek voldoen?

   De logboeken dienen te voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling en voor de beoordeling van het DAV-1 traject tenminste te bevatten:

   • de in- uit registratie van de DAV-1 en andere DAV-ers;
   • de naam en handtekening van de DTA;
   • de locatie (adres) van uitvoering;
   • de datum van uitvoering;
   • de aard en beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden (wat is er gedaan, wat is verwijderd, wat was de risicoklasse, betrof het openlucht of containment situatie)
   Lees verder
  • Hoe kan ik mijn gegevens in het register en/of dashboard aanpassen?

   Wijzigingen of fouten in het mentorregister kunt u per e-mail aan Ascert doorgeven.

   Mentoren (en DAV-1) kunnen wijzigingen in hun e-mailadres en/of wachtwoord zelf doorvoeren in de mentormodule. Indien dit niet lukt, kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@ascert.nl