Veelgestelde vragen vragen over asbest

 • Algemeen
 • SMA-rt
  • Ik registreer mij als bedrijf maar ik kan geen tikken kopen of smartuitdraaien maken. Hoe moet dat?

   U dient aangemerkt te zijn als asbestinventarisatiebedrijf om tikken te kunnen kopen en smartuitdraaien te maken.

   Bent u onlangs gecertificeerd dan kunt u inderdaad nog geen tikken kopen of smartuitdraaien maken.

   U kunt zichzelf niet als asbestinventarisatiebedrijf  aanmerken. Dit wordt gedaan door de technisch beheerder. Dien een verzoek in bij Ascert via het contactformulier om aangemerkt te worden als asbestinventarisatiebedrijf. Staat u nog niet in het register stuur dan een kopie van het certificaat mee.

   Na indienen van het verzoek verifiëren wij of u daadwerkelijk een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf bedrijf bent en indien akkoord zullen wij u dan aanmerken als asbestinventarisatiebedrijf en u hiervan berichten.

  • Ik kan wel inloggen maar krijg de melding dat ik niet geautoriseerd ben. Wat gaat er mis?

   Dat betekent dat u als gebruiker geregistreerd bent, maar dat de beheerder van uw organisatie u nog geen rechten heeft gegeven. Wie de beheerder is wordt op dat moment ook op het scherm aangegeven. Vraag uw beheerder dan om toegang te krijgen tot SMART. Er is voor beheerders ook een aparte handleiding gemaakt, waar u kunt lezen hoe dat moet.

  • Ik krijg de melding dat een SMART niet gedownload kan worden en dat de website niet wordt gevonden.

   Dit heeft te maken met het beveiligingsniveau van uw browser (veelal Internet Explorer). Die staat het downloaden niet toe. Probeer eventueel een andere browser om te zien of het daar wel lukt om smarts te downloaden. Als het daar wel lukt is het dus zeker een browser probleem. Voeg de site in elk geval toe als vertrouwde site en stem even af met uw ICT afdeling of partner om de browser qua beveiliging goed af te stellen.

  • De Smart risicoklasse klopt niet. Kan dat gewijzigd worden?

   In SMART is een regelset ingesteld die de risicoklasses bepaald op basis van de antwoorden op de vragen die de DIA opgeeft. Deze regelset is gebaseerd op metingen en opgaves van TNO.

   Indien er van een bepaald product en handeling onvoldoende of geen meetgegevens zijn dan is uitgegaan van worstcase.

   Wijzigingen in de regelset v.w.b. de risicoklasse bepaling pas nadat er voldoende onderbouwing is hiervoor. Deze werkwijze is vastgelegd is de SCi-547.

  • Mag het inlegvel worden opgesteld door een ander inventarisatiebureau dan het bureau wat het rapport in eerste instantie heeft opgesteld?

   Ja, dat mag. Het inlegvel dient te worden toegevoegd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het hoeft niet per se hetzelfde inventarisatiebedrijf te zijn als die het rapport heeft opgesteld.

 • Asbestinventarisatiebedrijf
 • Asbestverwijderingsbedrijf
  • Heeft een Arbokerndeskundige de bevoegdheid om een werkwijze voor het verwijderen van asbest aan te passen?

   Uitgangspunt voor de methode van asbestverwijderen is vastgelegd in het asbestinventarisatierapport. Als er behoefte bestaat om de werkwijze anders uit te voeren van wat in het asbestinventarisatierapport is opgenomen, dient dit in eerste instantie teruggekoppeld te worden aan het asbestinventarisatiebedrijf. Het asbestinventarisatiebedrijf kan dan beoordelen of de werkwijze die gewenst wordt past binnen de wettelijke kaders en kan, als dat het geval is, het inventarisatierapport aanpassen onder toevoeging van een nieuwe SMART die de eisen voor verwijdering beschrijft.

   Lees verder
  • Hoe moet een sparing in een asbesthoudend dakbeschot worden uitgevoerd in 2012?

   Hoewel het technisch mogelijk is doorboringen in asbestplaten te maken zonder dat werknemers hier asbest gerelateerde risico's lopen, is een doorboring tbv het plaatsen van (nieuwe) voorzieningen zoals luchtkanalen, rookgasafvoer etc. geen bewerking als in het productbesluit asbest (art. 5c) bedoelde aanboring voor onderhoud en reparatie. Art. 5c richt zich nl. op het onderhoud en reparatie van de asbesthoudende voorziening zelf.

   Het doorboren (= nieuw gat maken resp. het verwijderen van een deel van het asbest) van de asbest(golf)plaat valt niet onder de uitzondering van dat artikel en is dus een bewerking die niet is toegestaan.

  • Aan welke eisen, naast algemene bedrijfseisen, moet een bedrijf voldoen dat zich wil laten certificeren voor Asbestverwijdering of Asbestinventarisatie?

   De eisen zijn gesteld in de certificatieregeling. U vindt de certificatieregeling onder 'Wetgeving'

  • Wanneer mag een glovebag worden toegepast en welke eisen gelden dan?

   De glovebag mag alleen worden toegepast bij een "niet betreedbare constructie van beperkte omvang waarmee het te verwijderen asbesthoudende materiaal lekvrij wordt afgeschermd van de omgeving. Het gebruik is voorbehouden aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf door of onder toezicht (op de projectlocatie) van een DTA. Na afloop van een glovebag-verwijdering is een visuele inspectie door een hiervoor geaccrediteerd onderzoeksbureau verplicht (te onderzoeken gebied minstens 2 meter vanuit de glovebag). De opdrachtgever kan verzoeken om aanvullende luchtmonsters, met analyse door middel van elektronenmicroscopie.

  • Waar kan ik een klacht over een asbestverwijderingsbedrijf indienen?

   Klachten over bedrijven met een procescertificaat kunt u kenbaar maken bij de Certificerende Instelling die het certificaat van het desbetreffende bedrijf heeft uitgegeven. In het register op onze website kun u nakijken door welke CI het certificaat is afgegeven.

 • Veelgestelde vragen DTA, DAV en ADK
  • Wat moet ik doen om aan het werk te mogen als DAV'er?

   Het huidige DAV-certificaat is opgesplitst in twee niveaus.

   Iemand die DAV wil worden, start met het behalen van een DAV-1-certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.

   Om in aanmerking te komen voor een DAV-2 certificaat, moet de DAV-1 binnen een termijn van 6 maanden na het behalen van het DAV-1 certificaat, onder begeleiding van een mentor, in de praktijk aan de slag te gaan bij één of meerdere gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

   In deze praktijkperiode moet de DAV-1 de door Ascert opgestelde praktijkopdrachten aantoonbaar uitvoeren in tenminste 120 pakuren, waarvan tenminste 30 in containment, in tenminste 40 pakdagen van tenminste 1 pakuur per dag.

   Tussen de mentor, DAV-1 en de werkgever wordt een leerwerkovereenkomst getekend. Zonder mentor mag een DAV-1 niet werken in het werkveld asbest.

   De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding en opleiding van de DAV-1. De mentor dient te zijn opgenomen in het mentorregister op de website van Ascert.

   Na het uitvoeren van het leer-werktraject die aan de eisen voldoet wordt een verklaring opgesteld door de mentor. Het dossier en de verklaring worden getoetst door Ascert. De DAV-1 kan met een verklaring van de mentor en het beoordelingsverslag van Ascert het DAV-2 examen aanvragen. Een DAV-1 moet binnen zes maanden (inclusief vrije dagen, e.d.) zijn praktijkopdrachten hebben afgerond. Binnen maximaal drie maanden na het verlopen van het DAV-1 certificaat dient het DAV-2 examen te zijn behaald. Hierna krijgt de kandidaat een DAV-2 certificaat dat 3 jaar geldig is.

  • Is het ADK diploma nog geldig?

   Ja. Uw ADK diploma is en blijft geldig. Geldigheid kan door het secretariaat van Ascert ten allen tijden gecontroleerd worden.

  • Word het ADK Diploma nog in het register van Ascert vermeld?

   Ja, het diploma blijft zichtbaar in het register van Ascert tot drie jaar na uitgifte van het ADK Diploma. Na deze drie jaar is het diploma niet meer zichtbaar op de website. Het secretariaat van Ascert kan de geldigheid ten allen tijden controleren.

   We maken op de website onderscheid tussen diploma's en certificaten. Als iemand zoekt op SCA-code en achternaam of geboortedatum en dit levert een zoekresultaat op, dan wordt daarbij aangegeven of de persoon een certificaat heeft of een diploma.

  • Hoelang blijft het ADK diploma vermeld in het register?

   Tot drie jaar na uitgifte van uw ADK Diploma blijft u vermeld in het register.

  • Moet je een ADK certificaat gaan behalen?

   Nee, hiervoor bestaat geen verplichting. Het kan zijn dat voor bepaalde functies en/of door bepaalde instanties de eis wordt gesteld dat je voortaan over een certificaat dient te beschikken. Neem hiervoor contact op in uw eigen organisatie of de organisatie waarvoor u werkt of gaat werken.

  • Kun je een ADK diploma laten omzetten in een ADK certificaat?

   Personen die een diploma hebben dat op 1 maart 2017 niet ouder was dan 3 jaar kunnen alsnog een certificaat verkrijgen. Hiervoor kunnen zij zich melden bij de CKI of het examenbureau dat het diploma heeft verstrekt. Als door de CKI alsnog een certificaat wordt verstrekt, zult u in het register van Ascert worden opgenomen als certificaathouder ADK. Aan de omzetting van diploma naar certificaat kunnen kosten zijn verbonden. 

  • Waar kan ik een klacht over een DTA indienen?

   Klachten over een persoon met een persoonscertificaat kunt u kenbaar maken bij de Certificerende Instelling die het certificaat van de desbetreffende persoon heeft uitgegeven. In het register op onze website kun u nakijken door welke CI het certificaat is afgegeven.

 • ABM en Fittest
 • Particulier
 • Mentoren
  • Hoe kan ik mentor worden?

   Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient u een mentortraining te hebben gevolgd bij Kenteq. Na het succesvol afronden van deze training ontvangen we graag een ingevulde en ondertekende 'Verklaring opname mentorregister Ascert' en 'Onafhankelijkheidsverklaring mentor', tezamen met een kopie van uw getuigschrift. Lees de registervoorwaarden en het mentorreglement goed door alvorens u de documenten ondertekent!

  • Mijn DAV-1 wil graag zijn certificaat verlengen. Kan dat?

   U kunt hiervoor contact opnemen met de Certificerende Instelling (CKI). Wij hebben geen zeggenschap over de geldigheid van certificaten aangezien de certificaten worden uitgegeven door de CKI.

  • Ik heb een traject afgerond. Wanneer kan ik de beoordeling van Ascert verwachten?

   Ascert beoordeling de (aanvullende) stukken binnen maximaal drie werkdagen. We kunnen helaas niet altijd voldoen aan verzoeken tot versneld controleren. Dossiers worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

   Lees verder
  • Hoe weet ik of ik het dossier goed aanlever bij Ascert?

   Voordat u het traject verwerkt en afrond in de mentormodule, kunt u alle stukken controleren aan de hand van een checklist.

  • Mag de DAV-1 zich aanmelden voor het DAV-2 examen, zonder beoordelingsverslag van Ascert?

   Ja, dit mag. Echter, om het examen te mogen afleggen is het beoordelingsverslag van Ascert wel nodig. Daarom adviseren wij te wachten met het aanvragen van het examen totdat het beoordelingsverslag van Ascert is ontvangen.

  • Moet de mentor die een DAV-1 begeleidt in dienst zijn van het asbestverwijderingsbedrijf waar de DAV-1 de opdrachten uitvoert?

   Nee.
   De mentor hoeft niet in dienst te zijn van het asbestverwijderingsbedrijf waar de DAV-1 opdrachten uitvoert. In het schema (bijlage XIIIa, artikel 27) is wel als eis opgenomen dat het asbestverwijderingsbedrijf die een DAV-1 inzet, een mentor moet hebben aangesteld die geregistreerd moet zijn in het register van mentoren van Ascert.

  • In welke risicoklassen mag een DAV-1 werken?

   Een DAV-1 mag in alle risicoklassen saneringswerkzaamheden uitvoeren. Alleen de risicoklassen 2 en 2a tellen mee voor het leerwerktraject.

  • Aan welke eisen moet het logboek voldoen?

   De logboeken dienen te voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling en voor de beoordeling van het DAV-1 traject tenminste te bevatten:

   • de in- uit registratie van de DAV-1 en andere DAV-ers;
   • de naam en handtekening van de DTA;
   • de locatie (adres) van uitvoering;
   • de datum van uitvoering;
   • de aard en beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden (wat is er gedaan, wat is verwijderd, wat was de risicoklasse, betrof het openlucht of containment situatie)

   De adresgegevens en de aard en beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden mogen ook worden aangegeven op het aanvullende logboek, mits het aanvullende logboek volledig is ingevuld en ondertekend en de naam van de DTA overeenkomt met het originele logboek.