Heeft een Arbokerndeskundige de bevoegdheid om een werkwijze voor het verwijderen van asbest aan te passen?

Uitgangspunt voor de methode van asbestverwijderen is vastgelegd in het asbestinventarisatierapport. Als er behoefte bestaat om de werkwijze anders uit te voeren van wat in het asbestinventarisatierapport is opgenomen, dient dit in eerste instantie teruggekoppeld te worden aan het asbestinventarisatiebedrijf. Het asbestinventarisatiebedrijf kan dan beoordelen of de werkwijze die gewenst wordt past binnen de wettelijke kaders en kan, als dat het geval is, het inventarisatierapport aanpassen onder toevoeging van een nieuwe SMART die de eisen voor verwijdering beschrijft.

Als blijkt dat de gewenste werkwijze niet past binnen de wettelijke kaders is aanpassen van het asbestinventarisatierapport niet mogelijk.
Een gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerd Arbeidshygiënist hebben de bevoegdheid om de werkmethode aan te passen indien er zwaarwegende veiligheidsaspecten zijn die de in het inventarisatierapport voorgeschreven werkwijze niet toe te passen. Een gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerd Arbeidshygiënist hebben echter niet de bevoegdheid de risicoklasse aan te passen. De bevoegdheid voor aanpassing van de risicoklasse ligt bij het asbestinventarisatiebedrijf.

De gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerd Arbeidshygiënist moeten schriftelijk vastleggen en motiveren waarom de gekozen werkwijze noodzakelijk en verantwoord is. Indien in het advies uitspraken gedaan worden over aspecten waar een specifieke deskundigheid voor nodig is, zoals bijvoorbeeld de sterkte van een constructie, dienen deskundigen op dat vakgebied geraadpleegd te zijn en bewijsstukken hiervan opgenomen te zijn in de motivatie.
Toezichthouders nemen deze motivatie mee in hun inspecties en zullen bij onvoldoende argumenten of niet gemotiveerd afwijken maatregelen nemen tegen het asbestverwijderingsbedrijf en een klacht indienen bij de certificatie instelling van de gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige of gecertificeerde Arbeidshygiënist.