Aanpassing examen ADK

 

Momenteel worden praktijkexamens ADK afgenomen bij projecten in de praktijk. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Na afweging is besloten de praktijkexamens binnen een gesimuleerde opgeving te gaan afnemen. Daarvoor zal het examenmateriaal aangepast moeten worden.

Tevens is geconstateerd dat het ADK examen soms bij een exameninstelling wordt afgenomen en dat dan door de CI een certificaat wordt verstrekt. Daarnaast wordt soms een opleiding ADK gedaan en wordt wel het theorie-examen bij Ascert afgenomen, maar wordt geen praktijkexamen gedaan. Dit terwijl er dan door de opleider wel een certificaat wordt verstrekt. In dit project wordt samen met de VAO gekeken of er niet meer differentiatie in de modules van ADK kan worden aangebracht. De voorwaarde is dat examens op een eenduidige wijze worden afgenomen.

Het project Aanpassen Examen ADK wordt op dit moment nog gewerkt. Onderstaand de tijdlijn en de status van dit moment.

Tijdlijn

01-05-2020 Gereed voor afnamen
01-04-2020

Aanpassen examens en testen
Binnen de examencie wordt gewerkt aan de aanpassing van de examens die passen bij het gewijzigde schema en de daarin opgenomen rollen.

09-10-2019

Goedkeuring CCvD aanpassing ADK schema
Er is een gewijzigde opzet gemaakt in de modules van ADK. De modules zijn niet meer gericht op wetgeving, maar zijn nu gericht op een rol die iemand in de praktijk vervult. Zoals bijvoorbeeld auditor, examinator, kwaliteitscoördinator e.d. Voor elke rol is er dan straks een specifiek examen met onderdelen die bij die rol passen.

10-09-2019 Bespreken vervolg in Werkkamer Persoon
De werkgroep zal aangepast voorstellen inbrengen in de WK Persoon.
11-06-2019 Bespreking voorstellen in Werkkamer Persoon
De werkgroep heeft doelgroepen in kaart gebracht die het ADK examen kunnen en willen afnemen. Vooralsnog zijn dit Toezicht en Handhaving, Procesbewaking en verbetering, Procesuitvoering en Advies en coordinatie, Per doelgroep is bepaald welke onderdelen in het examen aan de orde dienen te komen. De werkgroep heeft feedback gekregen en zal in de volgende Werkkamer Persoon met een aangepast voorstel komen.
30-04-2019 Start werkgroep ADK
Opstarten van een werkgroep die voorstellen voorbereid voor de Werkkamer voor aangepast ADK examen.